Радіонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

   

Концепція школи

Концепція школи

Головна мета нашої школи: удосконалення механізму надання освітніх послуг, створення оптимальних умов доступу дитини до якісної освіти, розвиток основних життєвих компетентностей учнів, виховання свідомого громадянина України, який поважає історичне минуле свого народу і толерантно ставиться до культурних та національних здобутків інших народів.

Кредо: Ми або знайдемо шлях, або прокладемо свій.

 Основні завдання  
1. Сформувати: 
-організаційно-функціональну систему інтелектуальної творчої діяльності вчителів та учнів; 
- практичні вміння і навички: 
    • дослідницько-пошукової діяльності, 
    • роботи з електронно-обчислювальною технікою. 
- позитивну внутрішню мотивацію школярів до навчання; 
- готовність до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.
2. Оновити навчально-виховний процес, педагогічні технології на основі провідних ідей педагогіки творчості. 
3. Запровадити комплексну модель моніторингу якості освіти та вихованості. 
4. Забезпечити загальноосвітню, загальнокультурну підготовку учнів: 
- оволодіння знаннями про природу, людину, суспільство; 
- всебічний розвиток нахилів, інтересів, здібностей і обдарувань; 
- створення умов для самовдосконалення і самореалізації в різних видах діяльності; 
- добровільність і право вибору занять широкого діапазону творчою діяльністю; 
- всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб; 
- формування "Я” – концепції людини–творця на основі самоосвіти, самовиховання, саморозвитку, самореалізації; - умови для життєвого і професійного самовизначення школярів;
- рівний доступ учнів до сучасної освіти. 
5.Спрямувати зміст виховної роботи на формування особистісних рис творчого громадянина України, який є носієм духовної культури народу, його національної ментальності. 
6. Виховувати: - дбайливе ставлення школярів до власного здоров′я та здоров′я оточуючих; - любов до праці 
Умови реалізації  
1. Встановлення незалежних відносин з юридичними та фізичними особами. 
2. Усвідомлення учасниками навчально-виховного процесу пріоритетних принципів педагогіки успіху: 
• гуманізації; 
• індивідуалізації; 
• диференціації; 
• відродження національних традицій; 
• демократизації. 
3. Формування унікальної, неповторної, творчої особистості. 
4. Реалізація адміністрацією школи принципів демократизації та гуманізації в управлінській діяльності. 
5. Підтримка інноваційних процесів громадськістю, органами місцевого самоврядування та органами управління освітою. 
6. Всебічна фінансова підтримка школи. 

Виховний аспект 

Мета: сприяння формуванню в учнів знань, умінь і навичок, необхідних для: 
• майбутнього успішного вибору професії; 
• розвитку пізнавальної творчої активності особистості; 
• природних здібностей; 
• уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; 
• вихованню естетичних смаків; 
• ведення здорового способу життя. 
Основні завдання: 
1.Філософсько-світоглядна підготовка школярів, допомога їм у визначенні сенсу життя в умовах соціально-економічних змін, нових форм господарювання, у виробленні ціннісного ставлення до власного життя.

 2. Формування в учнів: 
2.1. Основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності. 
2.2. Почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам'яток. 
2.3.Навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності. 
2.4. Моральних почуттів і рис особистості: 
• доброти; 
• справедливості; 
• честі; 
• гуманності; 
• поваги до себе й інших; 
• розуміння норм загальнолюдської і народної моралі. 
2.5. Правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

 2.6. Самостійності у вирішенні будь – яких питань. 
3. Підготовка випускників базової школи до свідомого вибору професії і навчального закладу для продовження освіти. 
4. Залучення учнів до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров'я.

5.Затвердження культури здорового способу життя. 
Шляхи реалізації 
• Структура виховної роботи  
• МО класних керівників. 
• Шкільний парламент 
• Батьківський університет 
• Рада школи. 
• Піклувальна рада 


Методичний аспект 
Мета: створення ідеальних, в умовах сільської школи, обставин для професійного зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника  
Основні завдання: 
1. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем. 
2. Формування в учителів готовності до впровадження сучасних інноваційних технологій. 
3. Формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно орієнтованих методик навчання та виховання. 
4. Спрямування діяльності учнів за допомогою професійного мудрого керівництва з боку педагогічного колективу. 
Шляхи реалізації: 
1.Посилення ролі методичної служби школи у проведенні діагностики, вивчення рівня професійної компетентності вчителів. 
2.Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму. 
3. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання. 
4.Широке висвітлення позитивного досвіду через: 
• семінари – практикуми; 
• творчі звіти;
• виставки набутого досвіду, 
5. Участь у шкільних, районних та обласних конкурсах педагогічної майстерності. 
Психолого-педагогічний аспект 
Мета: формування особистості через шкільно-сімейне виховання з урахуванням: 
• індивідуальних особливостей; 
• здібностей; 
• умінь та навичок. 
Основні завдання: 
1. Створення: 
- ситуації творчості для всіх учасників навчально-виховного процесу; 
- умов для соціальної самореалізації учасників навчально–виховного процесу; 
- умов для позитивної адаптації учнів до навчання у школі. 
2. Посилення впливу шкільно-сімейного виховання на формування: 
• стійкої мотивації до навчання; 
• високої духовної культури; 
• моральних переконань; 
• трудового виховання дітей. 
3. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу процесу навчання. 
4. Практичне забезпечення корекційно-розвивальної роботи: 
• діагностики особистісного розвитку; 
• ціннісних орієнтацій; 
• соціального статусу; 
• виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини. 
5. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, профілактику девіантної поведінки. 
Шляхи реалізації: 
1 . Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей: 
• здібностей; 
• схильностей; 
• потреб; 
• відстеження динаміки і розвитку обдарованих та здібних учнів. 
2. Консультації та навчання батьків через заняття батьківського університету з питань: 
• психології і педагогіки виховання, навчання; 
• спілкування з дітьми. 
3. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних підрозділах навчально-виховного процесу. 
4. Морально - культурний особистий досвід учасників навчально – виховного процесу. 


Дидактичний аспект 
Мета: сприяти формуванню в учнів знань, умінь та навичок, необхідних для майбутнього успішного вибору професії, розвитку пізнавальної творчої активності особистості, природних здібностей учнів, уяви та мислення. 
Основні завдання: 
1. Робота з обдарованими та здібними учнями. 
2.Моніторингова оцінка діяльності учасників навчально – виховного процесу. 
3.Апробація варіативної частини навчального плану. 
4.Забезпечення самореалізації особистості в різних видах діяльності. 
5. Підготовка учнів до майбутньої творчої праці. 
Шляхи реалізації: 
1. Реалізація Програми роботи зі здібними дітьми: 
1.1. Методика розвивального навчання у школі І ступеня. 
1.2. Методи проблемного навчання у школі II ступеня. 
1.3. Науково-пошукова і творча робота у школі III ступеня. 
1.4. Участь у предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах. 
1.5. Залучення учнів до роботи в регіональних секціях МАН. 
1.6. Проведення предметних тижнів, декад. 
2. Налагодження зв′язків із службою зайнятості, ознайомлення учнів з ринком праці. 
3. Створення умов для різноманітної творчої діяльності учасників навчально – виховного процесу. 
4. Зміна акценту з питання «Як вчити?» на питання «Чому вчити?», « Для чого вчити?» .
5. Глибока і широка диференціація змісту навчання 
Управлінський аспект 
Мета: координація дій усіх учасників навчально – виховного процесу, створення умов для їх продуктивної творчої діяльності. 
Основні завдання: 
1.Управління якістю освіти на основі нових інноваційних технологій та освітнього моніторингу. 
2. Моделювання сприятливого соціально – психологічного мікроклімату для життєдіяльності школи задля максимально широкої актуалізації творчих здібностей кожної особистості. 
3. Забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних успішно втілювати в життя особистісно – зорієнтовану творчу педагогіку. 
4. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

 5. Створення та ефективне використання умов для продуктивної творчої діяльності вчителів.

 6. Формування внутрішкільної культури. 
Шляхи реалізації: 
1.Впровадження в практику роботи школи інноваційні технології. 
2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників навчально – виховного процесу для успішного реалізації їх творчого потенціалу. 
3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їх фахового рівня через заняття самоосвітою. 
4. Підримка ініціативи кожного учасника навчально – виховного процесу в його самореалізації. 
5. Розкриття творчого потенціалу учасників навчально – виховного процесу. 
6. Стимулювання творчості учасників навчально – виховного процесу.

 

Основні напрямки розвитку нової моделі школи 
І. Головні завдання 
1. Головним завданням нової моделі школи є: 
• виховання громадянина України; 
• формування особистості учня, розвиток його здібностей, обдаровань, наукового світогляду;
• виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти, трудової діяльності; 
• пошук нових ідей і зразків організації шкільної справи в Україні та їх адаптація до місцевих реалій сьогодення з подальшим розвитком. 
2. Забезпечувати гласність діяльності школи через проведення Днів відкритих дверей, творчих звітів педагогічного та учнівського колективів перед громадськістю села. 
3. Домагатися активної діяльності ради школи та піклувальної ради. 
II. Робота з педагогічними кадрами 
1. Школа повністю забезпечена педагогічними кадрами. 
2. З метою демократизації роботи педагогічного ради, як дорадчого колегіального органу, залучати вчителів до вирішення проблем, які будуть розглядатися на засіданнях. 
3. Створити умови для професійного зростання молодих спеціалістів та малодосвідчених вчителів: 
• закріпити наставників з метою своєчасної корекції; 
• активізувати роботу консультпункту в період адаптації; 
• залучення до участі в методичній роботі на різних рівнях; 
• практикувати творчі звіти „Перші сходинки до успіху"; 
• моніторинг рівня ефективності результатів праці. 
4.Забезпечити виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення кваліфікації на курсах: 
5. Вивчити, узагальнити і описати досвід кращих вчителів школи. 
III. Поліпшення ролі громадськості в житті школи 
1. Удосконалювати форми роботи з батьками: 
• з метою пропаганди педагогічних знань серед батьків продовжити роботу батьківського університету; 
• щорічно проводити звіти шкільного колективу перед батьками, громадськістю; 
• залучати батьків до проведення свят, змагань, конкурсів; 
• систематично проводити загальношкільні та класні батьківські збори, конференції. 
2. Домагатися активної діяльності ради школи з питань: 
• затвердження плану та режиму роботи школи; 
• погодження навчального плану; 
• здійснення гарячого харчування; 
• охоплення навчанням учнів мікрорайону школи; 
• відвідування школи учнями; 
• стан навчання та виховання учнів з неблагонадійних сімей; 
• забезпечення школи педагогічними кадрами; 
• ефективність позакласної робота з учнями. 
3. Залучати членів піклувальної ради до сприяння у вирішенні наступних питань: 
• оздоровлення дітей у пришкільному таборі відпочинку; 
• проведення новорічних свят; 
• участі учнів у районних, обласних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях; 
• здійснення косметичного ремонту приміщень школи; 
IV. Розвиток навчально-матеріальної бази 
1. Проводити косметичний ремонт шкільних приміщень через залучення спонсорської допомоги. (Щорічно)  
2. Здійснити реконструкцію спортивної зали. 


Очікувані результати 
Реалізація мети і основних завдань  забезпечить: 
- творче зростання дитини; 
- зміцнення самосвідомості особистості, її національної гідності; 
- прагнення до пошуку, дослідження, успіху; 
- бажання творчо зростати та самовдосконалюватися.

 


1
2
3
4
5