Радіонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

   

Річниий план роботи

 

РІЧНИЙ ПЛАН
роботи Комунального закладу «Радіонівська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Криворізького району на 2017-2018 навчальний рік

 

 

АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ В 2016 - 2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ                         2

РОЗДІЛ 1. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ                    13

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ     19

РОЗДІЛ 3. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ                         21

РОЗДІЛ 4. СПІВРОБІТНИЦТВО ШКОЛИ ТА СІМ'Ї, ПОЗАШКІЛЬНИХ ТА 

               ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ 

              ОСОБИСТОСТІ  УЧНІВ                                                                   25

РОЗДІЛ 5. ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА КЕРІВНИЦТВО                          27

ДОДАТОК 1. НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРІ                                                         29  

ДОДАТОК 2. МЕТОДИЧНІ РАДИ                                                                   31

ДОДАТОК 3. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ      33

ДОДАТОК 4. ВИВЧЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ РОБОТИ ШКОЛИ

                    СУЧАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ППД           35

ДОДАТОК 5. ВИВЧЕННЯ СТАНУ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОЇ РОБОТИ               36

ДОДАТОК 6. ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ                                                                37

ДОДАТОК 7. ГРАФІК ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ               38

ДОДАТОК 8.  ПЛАН ЗАСІДАНЬ РАДИ ШКОЛИ                                              39

ДОДАНОК 9. ПЛАН ЗАСІДАНЬ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ                                    40

ДОДАНОК 10. ПЛАН БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ                                                41                                                                                                        

                                                                           

 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ  АНАЛІЗ  ПІДСУМКІВ  НАВЧАЛЬНОГО  РОКУ

ЗАВДАННЯ  НА  НОВИЙ  НАВЧАЛЬИЙ РІК

1.ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ З УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ, ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ.

    

  Річний план роботи педагогічного колективу школи складений на діагностично – прогностичній основі з урахуванням особливостей учнівського контингенту, творчого потенціалу вчительського колективу та наслідків роботи за минулий навчальний рік.

Школа здійснює свою діяльність згідно Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», мовного законодавства, Державного стандарту загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, Декларації прав дитини, Комплексної програми інформатизації та комп’ютеризації, Програми «Обдарована молодь», Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Постанов Уряду та інших нормативно-правових документів Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, Департаменту освіти Дніпропетровської обласної держадміністрації, відділу освіти Криворізької держадміністрації, Статуту школи.

Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей шкільного віку та з метою виконання ст.. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.08.2010 року №317 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження  №  77- РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку»,    в школі здійснюється контроль за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти.

 Педагогами школи проводиться певна роз’яснювальна робота серед батьків щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти за різними формами.

Робота щодо збереження контингенту учнів залишається однією з найбільш актуальних. Облік дітей шкільного віку на закріпленій території проведений у повному обсязі та в зазначені терміни

На протязі навчального року проведено педагогічних рад школи, де обговорено і прийнято до виконання ряд актуальних питань роботи  педколективу. Розглянуто 11 актуальних питань на 6 виробничих нарадах та 25 питань на 5 методичних радах школи.

2.РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ, ЇХ ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ

На початок 2016/2017 н. р. заклад був  забезпечений штатними працівниками на 100%. Розподіл педагогів здійснювався відповідно до фахової підготовки працівників. По стажу роботи до 3 років – 0, від 3 до 10 років  - 3 вчителів, від 10 до 20 років – 5 вчителів, від 20 років і більше – 10 вчителів. По фаховій підготовці спеціалістів вищої категорії – 8, першої -  3, другої – 5, спеціалістів  - 1, педагогічне звання «старший вчитель» мають 4 вчителів, «учитель – методист» - 3 вчителя, мають вищу освіту – 18 вчителів, курсову перепідготовку пройшли всі вчителі, згідно графіка.

Протягом навчального року проведено 5 засідань методичної ради.

В школі працювали шкільні МО, творчі групи вчителів ( з періодичністю засідань 4 рази на семестр)  Вся робота в них проводилась диференційовано і була тісно пов’язана з іншими колективними формами підвищення кваліфікації – самоосвітою,   наставництвом, методичними оперативниками.  

Вся робота з педколективом проводилась згідно розроблених програм

„ Кадри” та „ Вчитель”, в яких сплановано обґрунтований прогноз потреби кадрах своєчасну перепідготовку. Створено умови  своєчасної перепідготовки та підготовки до атестації та визначено резерві  керівних кадрів на наступні роки. Атестація педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році проводилось згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України Адміністрацією НВК та атестаційною комісією своєчасно було виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Методичні матеріали вчителів, що атестуються, узагальнено  на електронних носіях.

Адміністрацією закладу надано допомогу по складанню особистих планів роботи учителів на період атестації та міжатестаційний період. Значну увагу було приділено опрацюванню законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників. Методичні та інформаційні матеріали були розміщені на стенді з питань атестації «Атестація – 2016/2017».

    У 2016/2017 навчальному році проведено атестацію 2 педагогічних працівників, які пройшли курсову перепідготовку та попадають під дію Типового положення про атестацію.

  Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Ремінська В.О., встановлено кваліфікацію  «спеціаліст ІІ категорії» Лисейко О.І.

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА І ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ

Згідно з річним планом роботи школи, у 2016 – 2017 н. р. педагогічний колектив працював на четвертому етапі методичної проблеми: креативний простір для випереджаючої освіти. П’ятий рік працювали в експерименті з теми «Науково – методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально – виховний процес загальноосвітніх навчальних закладах» та розпочали роботу в експерименті «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання»

На початку року була створена методична рада школи на чолі з директором школи Ярошенко Л.В. До її складу ввійшли заступник директора з навальної роботи  Савчук Н.В., голови методичних об’єднань:

Протягом  навчального року  відбулося 5 засідань ради, на яких розглядалися актуальні питання.

Розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учителів та учнів сприяли   різноманітні форми роботи,  проведені у школі у 2016/2017 навчальному році:

·     Засідання методичної ради  і м/о.

·     Інструктивно-методичні наради            

·     Індивідуальні консультації для вчителів та учнів.

·     Педагогічні читання

·     Науково – методичні  та психолого - педагогічні семінари, наради при директорі та заступнику.

·     Творчі звіти вчителів.

·     Відкриті уроки.

Особливу увагу педагогічний колектив школи приділяв підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів. З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання першокласникам. Результати вивчалися на педагогічному консиліумі, на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.   

 

4. РОБОТА З БАТЬКАМИ

В школі в вересні місяці на загальношкільних зборах звітувався батьківський комітет ( рада школи) про свою роботу та обрано новий склад ради та   піклувальної ради школи, робота яких була спрямована на вирішення найбільш актуальних проблем – це проблеми соціального захисту дітей в мікрорайоні школи, вплив на формування дітей культурних традицій родини, відповідальність батьків перед законом у критичні моменти життя дітей і інші.

Піклувальна рада розглянула питання співпраці з органами влади та виконання заходів по поліпшенню умов навчання і виховання, запобігання дитячої бездоглядності, фізичному оздоровленню.

 Батьківський всеобуч здійснювався по напрямку  „ Щаслива родина – щаслива дитина”, на якому розглядались питання пізнання своїх дітей, проблем родинного виховання та підготовки дітей для майбутнього життя.

5. РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

Моніторинг навчальних досягнень учнів  з української мови

Вчителі: Левченко С.А., Янишівська С.В

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

ІІ семестр

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5

9

-

-

3

33,3

3

33,3

3

33,3

6

9

-

-

4

44,5

1

11

4

44,5

7

6

-

-

3

50

1

16,7

2

33,3

8

14

-

-

8

42

6

21

-

-

9

18

-

-

5

55,5

7

44

6

30

10

5

-

-

1

15

4

85

-

-

11

5

-

-

1

15

3

42,8

1

14,4

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів  з української мови

Вчителі: Левченко  С.А., Янишівська С.В

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

річна

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5

9

-

-

2

22,2

4

44,5

3

33,3

6

9

-

-

4

44,4

-

-

5

55,6

7

6

-

-

1

16,7

3

50

2

33,3

8

14

-

-

8

42

6

21

-

-

9

18

-

-

5

55,5

7

44

6

30

10

5

-

-

1

20

4

80

-

-

11

5

-

-

-

-

4

80

1

20

Моніторинг навчальних досягнень учнів з української літератури

Вчителі: Левченко  С.А., Янишівська С.В.

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

ІІ семестр

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5

9

-

-

2

22,2

4

44,5

3

33,3

6

9

-

-

4

44,4

-

-

5

55,6

7

6

-

-

1

16,7

3

50

2

33,3

8

14

-

-

8

42

6

21

-

-

9

18

-

-

5

55,5

7

44

6

30

10

5

-

-

1

20

4

80

-

-

11

5

-

-

-

-

4

80

1

20

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з української літератури

Вчителі: Левченко  С.А., Янишівська С.В.

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

річна

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5

9

-

-

2

22,2

4

44,5

3

33,3

6

9

-

-

4

44,4

-

-

5

55,6

7

6

-

-

1

16,7

3

50

2

33,3

8

14

-

-

8

42

6

21

-

-

9

18

-

-

5

55,5

7

44

6

30

10

5

-

-

1

20

4

80

-

-

11

5

-

-

-

-

4

80

1

20

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів зарубіжної літератури

Вчителі: Левченко  С.А., Янишівська С.В.

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

ІІ семестр

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5

9

-

-

2

22,2

4

44,5

3

33,3

6

9

-

-

4

44,4

-

-

5

55,6

7

6

-

-

1

16,7

3

50

2

33,3

8

14

-

-

8

42

6

21

-

-

9

18

-

-

5

55,5

7

44

6

30

10

5

-

-

1

20

4

80

-

-

11

5

-

-

-

-

4

80

1

20

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з зарубіжної  літератури

Вчителі: Левченко  С.А., Янишівська С.В.

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

річна

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5

9

-

-

2

22,2

4

44,5

3

33,3

6

9

-

-

4

44,4

-

-

5

55,6

7

6

-

-

1

16,7

3

50

2

33,3

8

14

-

-

8

42

6

21

-

-

9

18

-

-

5

55,5

7

44

6

30

10

5

-

-

1

20

4

80

-

-

11

5

-

-

-

-

4

80

1

20

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з англійської мови

Вчитель: Журавко Н.М.

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

ІІ семестр

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5

9

1

11

5

55

-

-

3

34

6

9

-

-

3

34

1

11

5

55

7

6

1

17

3

51

-

-

2

32

8

14

-

-

8

64

3

24

2

12

9

18

-

-

10

56

-

-

8

44

10

5

-

-

2

40

3

60

-

-

11

5

-

-

2

40

1

20

2

40

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з англійської мови

                                                                 Вчитель: Журавко Н.М.

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

річна

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5

9

1

11

5

55

-

-

3

34

6

9

-

-

3

34

1

11

5

55

7

6

1

17

3

51

-

-

2

32

8

14

-

-

8

64

3

24

2

12

9

18

-

-

10

56

-

-

8

44

10

5

-

-

2

40

3

60

-

-

11

5

-

-

2

40

1

20

2

40

 

Моніторинг навчальних  досягнень  учнів з математики,алгебри,геометрії,фізики

Вчителі: Кандиба Т.А.,Лагунова І.І.

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

ІІ семестр

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5(м)

9

2

22

4

45

1

11

2

22

6(м)

9

-

-

7

80

-

-

2

20

7(а)

6

-

-

5

83

-

-

1

17

7(г)

6

-

-

5

83

-

-

1

17

7(ф)

6

-

-

4

66

1

17

1

17

8(а)

14

-

-

8

64

6

46

-

-

8(г)

14

-

-

10

56

4

22

4

22

8(ф)

14

-

-

8

64

6

46

-

-

9(а)

18

-

-

10

56

4

22

4

22

9(г)

18

-

-

10

56

4

22

4

22

9(ф)

18

-

-

10

56

4

22

4

22

10(а)

5

-

-

5

100

-

-

-

-

10(г)

5

-

-

5

100

-

-

-

-

10(ф)

5

-

-

4

66

1

17

1

17

11(а)

5

-

-

4         

80

-

-

1

20

11(г)

5

-

-

4         

80

-

-

1

20

11(ф)

5

-

-

1

20

3

60

1

20

 

Моніторинг навчальних  досягнень  учнів з математики,алгебри,геометрії,фізики

Вчителі: Кандиба Т.А.,Лагунова І.І.

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

річна

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5(м)

9

2

22

4

45

1

11

2

22

6(м)

9

-

-

7

80

-

-

2

20

7(а)

6

-

-

5

83

-

-

1

17

7(г)

6

-

-

5

83

-

-

1

17

7(ф)

6

-

-

4

66

1

17

1

17

8(а)

14

-

-

8

64

6

46

-

-

8(г)

14

-

-

10

56

4

22

4

22

8(ф)

14

-

-

8

64

6

46

-

-

9(а)

18

-

-

10

56

4

22

4

22

9(г)

18

-

-

10

56

4

22

4

22

9(ф)

18

-

-

10

56

4

22

4

22

10(а)

5

-

-

5

100

-

-

-

-

10(г)

5

-

-

5

100

-

-

-

-

10(ф)

5

-

-

4

66

1

17

1

17

11(а)

5

-

-

4         

80

-

-

1

20

11(г)

5

-

-

4         

80

-

-

1

20

11(ф)

5

-

-

1

20

3

60

1

20

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з хімії

Вчитель: Пашкова О.Ю

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

ІІ семестр

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

7

6

-

-

5

50

1

25

1

25

8

14

4

20

5

30

4

25

1

25

9

18

-

-

6

20

7

30

5

50

10

5

-

-

4

80

1

20

 

-

11

5

-

-

3

50

1

25

1

25

Моніторинг навчальних досягнень учнів з хімії

Вчитель: Пашкова О.Ю

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

річна

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

7

6

-

-

5

50

1

25

1

25

8

14

4

20

5

30

4

25

1

25

9

18

-

-

6

20

7

30

5

50

10

5

-

-

4

80

1

20

 

-

11

5

-

-

3

50

1

25

1

25

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з природознавства,біології

                                                      Вчителі: Савчук Н.В.,Горбачова А.Г.

 

Клас

Кількість учнів

 2016-2017 н.р.

ІІ семестр

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5(пр)

9

-

-

2

22,3

4

44,4

3

33,3

6

9

-

-

2

22,3

3

33,3

4

44,4

7

6

-

-

2

33,4

3

50

1

16,6

8

14

-

-

8

50

3

25

3

25

9

18

-

-

8

44,4

3

16,6

7

38,8

10

5

-

-

5

100

-

-

-

-

11

5

-

-

3

60

1

20

1

20

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з природознавства, біології

                                                      Вчителі: Савчук Н.В.,Горбачова А.Г.

 

Клас

Кількість учнів

 2016-2017 н.р.

річна

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5(пр)

9

-

-

2

22,2

4

44,4

3

33,3

6

9

-

-

2

22,3

3

33,3

4

44,4

7

6

-

-

2

33,4

3

50

1

16,6

8

14

-

-

8

50

3

25

3

25

9

18

-

-

8

44,4

3

16,6

7

38,8

10

5

-

-

5

100

-

-

-

-

11

5

-

-

3

60

1

20

1

20

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з географії, основ здоров’я

Вчитель: Горбачова А.Г.

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

ІІ семестр

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5(осн)

9

-

-

1

11,1

5

55,5

3

33,3

6(г)

9

-

-

5

55,5

2

22,2

2

22,2

6(осн)

9

-

-

1

11,1

4

44,4

4

44,4

7(г)

6

-

-

4

66,6

1

16,6

1

16,6

7(осн)

6

-

-

-

-

4

66,6

2

33,3

8(г)

14

-

-

9

69,4

5

30,7

-

-

8(осн)

14

-

-

7

46,1

4

30,7

3

23

9(г)

18

-

-

9

50

3

16,6

6

33,3

9(осн)

18

-

-

1

5,5

7

38,8

10

55,5

10(г)

5

-

-

5

100

-

-

-

-

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з географії, основ здоров’я

Вчитель: Горбачова А.Г.

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

річна

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5(осн)

9

-

-

1

11,1

5

55,5

3

33,3

6(г)

9

-

-

5

55,5

2

22,2

2

22,2

6(осн)

9

-

-

1

11,1

4

44,4

4

44,4

7(г)

6

-

-

4

66,6

1

16,6

1

16,6

7(осн)

6

-

-

-

-

4

66,6

2

33,3

8(г)

14

-

-

9

69,4

5

30,7

-

-

8(осн)

14

-

-

7

46,1

4

30,7

3

23

9(г)

18

-

-

9

50

3

16,6

6

33,3

9(осн)

18

-

-

1

5,5

7

38,8

10

55,5

10(г)

5

-

-

5

100

-

-

-

-

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з інформатики

Вчитель: Ярошенко Л.В.

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

ІІ семестр

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5

9

-

-

3

33,3

6

66,7

-

-

6

9

-

-

2

22,2

4

44,5

3

33,3

7

6

-

-

2

33,3

4

66,7

-

-

8

14

1

7,1

3

21,4

10

71,5

-

-

9

18

2

11,1

5

27,8

6

33,3

5

27,8

10

5

-

-

2

40

3

60

-

-

11

5

-

-

1

20

3

60

1

20

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з інформатики

Вчитель: Ярошенко Л.В.

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

річна

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5

9

-

-

3

33,3

6

66,7

-

-

6

9

-

-

2

22,2

4

44,5

3

33,3

7

6

-

-

2

33,3

4

66,7

-

-

9

18

1

7,1

3

21,4

10

71,5

-

-

10

5

2

11,1

5

27,8

6

33,3

5

27,8

11

5

-

-

2

40

3

60

-

-

 

 

-

-

1

20

3

60

1

20

 

Моніторинг навчальних  досягнень  учнів з історії України, всесвітньої історії,історії Дніпропетровщини,правознавства.  Вчитель: Лисейко О.І

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

ІІ семестр

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5(Укр)

9

-

-

-

-

6

67

3

33

5(Дн)

9

-

-

-

-

2

22

7

78

6

9

-

-

4

44

1

12

4

44

7(Укр)

6

-

-

2

33

2

34

2

33

7(Всв)

6

-

-

2

33

2

33

2

34

8(Укр)

14

2

16

4

31

7

53

-

-

8(Всв)

14

1

8

7

53

4

31

1

8

8(Дн)

14

-

-

5

38

4

31

4

31

9(Укр)

18

-

-

9

50

5

28

4

22

9(Всв)

18

-

-

9

50

5

28

4

22

9(Дн)

18

-

-

6

33

6

33

6

34

9(Пр)

18

2

11

6

33

6

33

4

22

10(Укр)

5

-

-

2

40

3

60

-

-

10(Всв)

5

-

-

2

40

3

60

-

-

10(Пр)

5

-

-

2

40

3

60

-

-

11

5

-

-

3

60

1

20

1

20

11

5

-

-

1

20

3

60

1

20

 

Моніторинг навчальних  досягнень  учнів з історії України, всесвітньої історії,історії Дніпропетровщини,правознавства.  Вчитель:Лисейко О.І

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

                                                     річна

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5(Укр)

9

-

-

-

-

6

67

3

33

5(Дн)

9

-

-

-

-

2

22

7

78

6

9

-

-

4

44

1

12

4

44

7(Укр)

6

-

-

2

33

2

34

2

33

7(Всв)

6

-

-

2

33

2

33

2

34

8(Укр)

14

2

16

4

31

7

53

-

-

8(Всв)

14

1

8

7

53

4

31

1

8

8(Дн)

14

-

-

5

38

4

31

4

31

9(Укр)

18

-

-

9

50

5

28

4

22

9(Всв)

18

-

-

9

50

5

28

4

22

9(Дн)

18

-

-

6

33

6

33

6

34

9(Пр)

18

2

11

6

33

6

33

4

22

10(Укр)

5

-

-

2

40

3

60

-

-

10(Всв)

5

-

-

2

40

3

60

-

-

10(Пр)

5

-

-

2

40

3

60

-

-

11

5

-

-

3

60

1

20

1

20

11

5

-

-

1

20

3

60

1

20

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з трудового навчання ,образотворчого мистецтва

Вчитель: Янишівський О.М.,Лагунова І.І.

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

ІІ семестр

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5(Тр)

9

-

-

-

-

5

55,5

4

44,6

5(Обр)

9

1

11

3

33,5

2

22

3

33,5

6(Тр)

9

-

-

-

-

4

44,4

5

55,6

6(Обр)

9

-

-

1

11

2

22

6

67

7(Тр)

6

-

-

-

-

2

33,6

4

66,4

7(Обр)

6

-

-

1

17

3

49

2

34

8(Тр)

14

-

-

1

7,7

9

69,2

3

23,1

9(Тр)

18

-

-

2

11,1

10

55,5

6

33,4

10(Тех)

5

-

-

-

-

3

60

2

40

11

5

-

-

-

-

1

20

4

80

 

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з трудового навчання ,образотворчого мистецтва

Вчитель: Янишівський О.М.,Лагунова І.І.

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

річна

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5(Тр)

9

-

-

-

-

5

55,5

4

44,6

5(Обр)

9

1

11

3

33,5

2

22

3

33,5

6(Тр)

9

-

-

-

-

4

44,4

5

55,6

6(Обр)

9

-

-

1

11

2

22

6

67

7(Тр)

6

-

-

-

-

2

33,6

4

66,4

7(Обр)

6

-

-

1

17

3

49

2

34

8(Тр)

14

-

-

1

7,7

9

69,2

3

23,1

9(Тр)

18

-

-

2

11,1

10

55,5

6

33,4

10(Тех)

5

-

-

-

-

3

60

2

40

11

5

-

-

-

-

1

20

4

80

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з фізичної культури, Захисту Вітчизни

Вчитель : Янишівський О.М.

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

ІІ семестр

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5

9

-

-

-

-

3

33,3

6

66,7

6

9

-

-

-

-

3

33,3

6

66,7

7

6

-

-

-

-

3

60

6

40

8

14

-

-

1

8,3

5

41,9

6

49,8

9

18

-

-

1

7,1

6

42,8

7

50,1

10

5

-

-

2

50

-

-

2

50

10(Зах)

5

-

-

-

-

4

80

1

20

11

5

-

-

1

20

-

-

4

80

11(зах)

5

-

-

1

20

1

20

3

60

 

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з фізичної культури, Захисту Вітчизни

Вчитель : Янишівський О.М.

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

                                                         річна         

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5

9

-

-

-

-

3

33,3

6

66,7

6

9

-

-

-

-

3

33,3

6

66,7

7

6

-

-

-

-

3

60

6

40

8

14

-

-

1

8,3

5

41,9

6

49,8

9

18

-

-

1

7,1

6

42,8

7

50,1

10

5

-

-

2

50

-

-

2

50

10(Зах)

5

-

-

-

-

4

80

1

20

11

5

-

-

1

20

-

-

4

80

11(зах)

5

-

-

1

20

1

20

3

60

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з музики

Вчитель: Янишівська С.В.

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

ІІ семестр

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5

9

-

-

-

-

6

66,6

3

33,4

6

9

-

-

-

-

7

77,7

2

22,3

7

6

-

-

-

-

4

66,6

2

33,4

8

14

-

-

-

-

7

50

7

50

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з музики

Вчитель: Янишівська С.В.

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

річна

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5

9

-

-

-

-

6

66,6

3

33,4

6

9

-

-

-

-

7

77,7

2

22,3

7

6

-

-

-

-

4

66,6

2

33,4

8

14

-

-

-

-

7

50

7

50

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з художньї культури

Вчитель: Лисейко О.І

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

ІІ семестр

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

9

18

-

-

2

11

6

33

10

56

10

5

-

-

-

-

3

60

2

40

11

5

-

-

-

-

1

10

4

90

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з художньї культури

Вчитель: Лисейко О.І

 

Клас

Кількість учнів

2016-2017 н.р.

річна

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

9

18

 -

-

2

11

6

33

10

56

10

5

-

-

-

-

3

60

2

40

11

5

-

-

-

-

1

10

4

90

 

Під час моніторингу навчальних досягнень учнів, було виявлено, що є учні які за рік  мають низький рівень навченості:

3 клас – Бугайов Олег – математика «4бали», Павельчук Володимир, Сердечний Валентин укр.мова, англ.мова, «4бали».

4 клас – Короленко Анатолій укр.мова, англ.мова, математика, літ.читання, природознавство, Я у світі «4бали».

5 клас –Безсмольний Володимир-  англійська мова «5 балів», Козлова Анастасія англ.мова «4 бали», математика «5 балів», Козлова Олександра англ.мова «4 бали», математика, обр.мист. «5 балів», Мурзанова Катерина – математика «7 балів», Ступак Іван англійська мова «4 балів», Хлівна Ганна – укр.мова, англ.мова, природознавство «4 бали», математика «3 бали», Короленко Вікторія – укр.мова, природознавство «4 бали», англ.мова «3 бали», математика «2бали»

6 клас – Гайфутдінов Александр – зар.літ., географія «5 балів», Григораш Владислав – географія, інформатика, осн. здор., «9 балів», Дурандін Богдан – англ. мова, іст. Укр., математика, біологія, інформатика «4бали», Максимович Дар’я математика «7 балів», географія «9 балів», інформатика «8 балів», Мікуляк Руслан – зар.літ., математика, географія «4 бали», Ципурінда Каріна – англ.мова, математика, «4 бали»,Чорна Вікторія – географія «6 балів».

7 клас – Василиненко Олександр -  англійська мова, фізика «4 бали», Головченко Дмитро – алгебра, географія, хімія «5 балів», Іванов Данило – англ. мова, фізика, історія України «5 балів», Павельчук Олександра – алгебра «6 балів», Тарабрін Данило – англ.мова «3 бали», алгебра, географія, фізика «4 бали».

8 клас – Короленко Олег – хімія «3 бали»,  Меняйлов Євген – алгебра, хімія «3 бали»; Міщенко Руслана – історія України «8 балів», Мурзанов Дмитро – англ..мова. географія «6 балів», Нестеренко Андрій -  хімія  «3 бали», Фуголь Руслан – географія 6 балів», Хлівний Володимир – хімія «3 бали», Шевченко Ярослав – географія, фізика, хімія «4 бали».

  9клас - Аксьонов Іван, Бардацький Максим, Ваврін Ярослав, Лозова Ганна укр.мова, укр.літ., зар.літ., іноземна, іст.України, біологія, географія,історія України, Всесвітня, фізика, алгебра, геометрія «4 бали».

10 клас – Зотов Костянтин, Безсмольна Валентина, Коваленко Карина – алгебра, геометрія, біологія, географія, хімія, англ.мова «4 бали».

11 клас – Гайфутдінова Наталія – зар. літ.,  історія України, історія Всесвітня, алгебра, геометрія,  хімія, фізика «4 бали».

Кулінок Денис залишений на другий рік навчання у 8 класі, не атестований з усіх предметів по причині великої кількості пропусків у навчанні.

Порівнявши моніторинг навчальних досягнень учнів 2015 – 2016 н.р. з 2016 – 2017 н.р. з’ясували  що:

Якість знань учнів 3 клас, на кінець року складає 63,3%, але порівняно з минулим навчальним роком якість знань зросла на 13,6%;

Якість знань учнів 4 класу на кінець року зросла , що становить  73,3% але порівняно з минулим навчальним роком якість знань зросла на 23,3%;

Якість знань учнів 5 класу на кінець року 33%, але порівняно з минулим навчальним роком якість знань знизилась  на 3,4%;

Якість знань учнів 6 класу на кінець року 44,4%,  але порівняно з минулим навчальним роком якість знань знизилась  на 11,1%;

Якість знань учнів 7 класу на кінець року 17%, але порівняно з минулим навчальним роком якість знань зросла на 2,7%;

Якість знань учнів 8 класу на кінець року 22%, але порівняно з минулим навчальним роком якість знань знизилась на 13,3%;

Якість знань учнів 9 класу на кінець року 44%, але порівняно з минулим навчальним роком якість знань зросла на 17%;

Якість знань учнів 10 класу на кінець року середня ,  порівняно з минулим навчальним роком якість знань 0%;

Якість знань учнів 11 класу на кінець року 20%, порівняно з минулим навчальним роком якість знань зросла на 5,8%;

6.2. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО –МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ШКОЛИ ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ.

          За минулий навчальний рік поточний ремонт, підготовка приміщень та кабінетів до роботи здійснювалась колективами вчителів та спонсорів. Здійснено забезпечення проточною холодною водою харчоблоків, туалетів, умивальників, кабінетів, для чого було побудовано резервуар для збереження води. Встановлено два бойлери, які забезпечили гаряче водопостачання їдальні, туалетів, умивальників. Постелено новий лінолеум у фойє та коридорі другого поверху. Постійно не достає коштів для ремонту пожежної сигналізації, заміну застарілого поурочного обладнання. Але все необхідне, що залежить від колективу школи по її утриманню та підготовці до нового навчального року  повністю виконано.

          Виходячи з зазначеного, адміністрації та педколективу необхідно спрямувати свої зусилля на вирішення наступних  проблем  у 2017 – 2018 навчальному році:

1.     Продовжити  роботу педагогічного колективу школи  над впровадженням обласного науково – методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», районного  «Інноваційні технології формування громадянських якостей та соціальної компетентності особистості» та шкільного  «Формування соціальної компетентності учнів засобами інноваційних технологій».

2.     Розпочати роботу в експерименті: «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання»

3.     Взяти за основу організації виховної роботи Концепцію національно – патріотичного виховання дітей та молоді, затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 р. №582

4.     Активно впроваджувати основні засади комплексної програми «Освіта для сталого розвитку», як інноваційні технології переходу системи освіти на європейські стандарти освіти.

5.     Удосконалювати організацію навчально – виховного процесу через впровадження новітніх технологій навчання і виховання, комп’ютерізації та інформатизації освітнього середовища.

6.     Робити внесок у розвиток єдиного освітнього інформаційного простору району, впровадження інформаційно – комунікаційних, медіа освітніх, мультимедійних технологій у навчально – виховний процес.

7.     Працювати над підвищенням рівня комп’ютерної грамотності вчителів. Більш широко використовувати можливості для відкритого спілкування через всесвітню мережу Інтернет, освітні портали, соціальні мережі, блоги.

8.     Посилити та урізноманітнити форми і методи національно – патріотичного виховання дітей та молоді, відповідно до концепції національно – патріотичного виховання, активно залучаючи до цього учнівське самоврядування та громадські організації.

9.     Розширювати практику впровадження концепції розвитку профільної та до профільної підготовки старшокласників з метою покращення результативності вибору учнями майбутньої професії.

10. Забезпечити впровадження нових форм методичної роботи, інноваційних змін у змісті та організації сільської освіти. Поліпшити роботи щодо узагальнення цілеспрямованого впровадження ППД через розміщення матеріалів у педагогічних періодичних виданнях та сайті школи.

11. Організувати системну підготовку учнів до ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, інших предметних конкурсів.

12. Впроваджувати інформаційно – комунікаційні, медіа освітні, мультимедійні технології в навчально – виховний процес.

 

РОЗДІЛ 1. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

№з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Контроль

1.

Організувати роботу ради школи.

Вересень

Директор

 

2.

Підготувати і провести педради (додаток 6)

 

 

 

3.

3.1.Визначити відповідно до нормативних документів посадові обов’язки суб’єктів управління, працівників школи.

Серпень

Директор

Наказ по школі

 

3.2.Спланувати і провести тематичні наради при директорі (Додаток 1)

1 раз на місяць

Директор

План підготовки наради.
Наказ по школі

 

3.3.Провести інструктивно-оперативні наради при директорі з актуальних питань організації і вдосконалення навчально-виховного процесу.

1 раз на місяць

Директор

Розпорядження по школі

4.

Здійснити комплектування і мережу класів.

До 25 серпня

Директор,  класовод 1 класу

 

5.

Скласти і затвердити:

- навчальний план школи;

 

До 31 серпня

 

Адміністрація

 

 

- розклад уроків;

До 1 вересня

Заступник директора з НР

 

 

- календарний план роботи школи;

5 вересня

Вчителі-предметники

 

 

- розклад роботи факультативів та гуртків;

15 вересня

ЗНВР, керівники гуртків та факультативів

 

 

- план виховної роботи класних керівників;

15 вересня

Класні керівники

 

 

- план фізкультурно-оздоровчої роботи.

15 вересня

Вчителі фізкультури

 

 

 

6.

Провести інструктивно-методичні наради

6.1.Планування навчально-виховної роботи згідно з нормативними документами, рекомендаціями методичних служб.

 

 

Серпень

 

 

Адміністрація

 

Аналіз планів роботи підрозділів, їх затвердження

 

6.2.Про стан санітарно-гігієнічного режиму, правил ТБ, охорони життя і праці в школі.

Вересень

Директор

Накази по школі

 

6.3.Про забезпечення учнів необхідною навчальною літературою.

Вересень

Директор

Розпорядження

7.

Здійснити комплектування школи педагогічними кадрами.

Серпень

Директор

Нарада при директорі

 

7.1.Провести педагогічно цілеспрямовану розстановку:
- вчителів-предметників;
- класних керівників;
- керівників гуртків, секцій, факультативів;
- зав. кабінетами й майстернями.

Серпень - вересень

Адміністрація

Наказ по школі

 

7.4.Розподіл навчального навантаження.

Серпень-вересень

Директор, заступник директора з НВР

 

8.

Визначити відповідальних за збір, обробку і систематизацію окремої інформації відповідно до діючих потоків інформації

Вересень

Директор

Розпорядження по школі

 

8.1.Забезпечити вихід управлінської інформації:

Постійно

Адміністрація

 

 

а/ зовнішньої:

- нормативних документів;

 

Постійно

 

Директор

Наради, педради, засідання МО

 

- з передового педагогічного досвіду;

Постійно

Заступник директора з НВР

 

 

б/ внутрішньої:

- щодо реалізації річного плану;

 

Постійно

 

Директор

 

Наради

 

- управлінської;

Постійно

Директор

 

 

- зворотної управлінської про виконання управлінських рішень;

Постійно

Адміністрація

 

 

- поточної.

Постійно

 

 

 

8.2.Розробка форм звітності, програм аналізу(самоаналізу) діяльності школи, окремих її підструктур.

 

Заступник директора з НВР

 

9.

Художнє оформлення школи, навчальних приміщень.

Протягом року

Зав. кабінетами, пед. – організатор.

 

 

9.1.Забезпечити оформлення шкільних приміщень.

Постійно

 

 

 

 

9.2.Забезпечити підготовку школи до:

- осінньо-зимового сезону;

- весняно-літнього сезону.

 

 

Жовтень

Квітень

 

Завгосп

Завгосп

 

 

9.3.Забезпечити учнів підручниками, навчальними посібниками.

До 1 вересня

Адміністрація, бібліотекар

Нарада при директорі

 

9.4.Поновити бібліотечний фонд.

Протягом року

Директор, зав. бібліотекою

 

10.

Провести огляд стану здоров’я учнів, педагогів, працівників школи /за окремим планом/.

 

Медсестра

 

11.

Забезпечення зв’язку з сім’єю, з’ясування хронічних спадкових захворювань, причин відхилень у здоров’ї, психічному стані дітей.

Вересень-грудень

Класні керівники, медсестра, психолог

Заповнення аркушів здоров’я

12.

Виявлення і облік дітей, які потребують соціально-матеріальної підтримки: дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, надати їм матеріальну допомогу.

2 рази на рік

Адміністрація, класні керівники, психолог

Наказ по школі

13.

Забезпечення учнів пільгових категорій харчуванням.

Вересень

Адміністрація, психолог

Наказ по школі

14.

Забезпечити дотримання і вивчення стану санітарно-гігієнічних норм в організації роботи школи.

1 раз на чверть, вересень

Медсестра
Директор

Наказ по школі

15.

Закріплення класів за навчальними кабінетами з метою підтримання необхідного санітарного стану.

Вересень

Директор

Наказ по школі

16.

Проведення генеральних прибирань приміщення школи, закріплення об’єктів за класними колективами.

1 раз на місяць

Завгосп

Розпорядж. по школі

17

Організація системи чергування по школі класів, учителів, адміністрації.

Вересень

Директор, пед. організатор

Розпорядж. по школі

18.

Інформування учнів, їх батьків, працівників школи про профілактику захворювань, пропаганда здорового способу життя.

Постійно

Медсестра, класні керівники

Шкільні засоби масової інформації

19.

Координація діяльності управлінського апарату школи з виконання завдань у новому навчальному році.

Протягом року

 

 

 

19.1.Підготовка до проведення педрад

Серпень, листопад, січень, березень

Адміністрація

Нарада при директорі

 

19.2.Облік дітей у мікрорайоні школи, організація неперервної освіти

До 15 вересня

Директор, психолог

Нарада при директорі

 

 

19.3.Комплектування класів

До 1 вересня

Директор

Нарада при директорі

 

19.4.Виявлення дітей з психофізичними відхиленнями

До 1 вересня

Заст. директора, класні керівники, психолог

 

 

19.5.Надання матеріальної допомоги

2 рази на рік

Рада школи

 

 

19.6.Забезпечення чіткого режиму роботи школи

Щочверті

Заст. директора

 

 

19.7.Охорона здоров’я і життя дітей

Щочверті

Адміністрація

Нарада, наказ

 

19.8.Заходи з техніки безпеки

Щочверті

Директор, вчитель ОБЖ

Наказ по школі

 

19.9. Санітарно-профілактичні і оздоровчі заходи серед учнів

Щочверті

Директор, медсестра

Наказ по школі

 

19.10.Літнє оздоровлення учнів

Червень-серпень

Директор, педагог – організатор, психолог

Наказ по школі

 

19.11.Зміцнення навчально-матеріальної бази школи

2 рази на рік

Директор, завгосп

Наказ по школі

 

19.12.Організаційно-господарська робота

2 рази на рік

Директор, завгосп

Наказ по школі

 

19.13.Контроль за виконанням рішень педагогічної ради

Під час проведення

Директор, ЗНВР

Педрада

 

19.14.Контроль за виконанням наказів по школі, річного плану роботи.

Постійно

Директор

Нарада, педрада

 

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

№з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Контроль

 1.

1.1. Здійснити планування роботи всіх ланок навчально – виховного процесу

до 10.09

Директор, ЗНР, голови М/О, кл. кер., вчителі

Банк методик

 

1.2.Здійснити діагностування:

- особистостей інтелектуальної сфери вихованців;

- мотиваційної сфери школярів;

вересень

Кл. керівники, психолог

Аналіз даних діагностування

 

1.3.Проведення психолого-педагогічної діагностики особистості учнів 1 – 11 кл.

2 півріччя

Кл. керівники, психолог

Аналіз даних діагностування

2.

Провести пробні контрольні роботи, визначити стартовий рівень загально навчальної підготовки школярів.

вересень - жовтень

Адміністрація

Наказ

3.

Інформування учнів і їх батьків з питань критеріїв і показників досягнення учнями освіти і розвитку здібностей.

Вересень

Учителі - предметники

Інформаційний бюлетень

4.

Забезпечити широкий і вільний доступ школярів до необхідної бази (довідково-бібліографічна, науково-методична література, засоби масової інформації).

Постійно

Адміністрація, бібліотека,

 

5.

Проведення олімпіад (за окремим планом).

Листопад - грудень 

Вчителі – предметники, голови М/О

План проведення предметних тижнів, аналіз результатів

6.

Організація роботи з вивчення професійних нахилів учнів ІХ - XI класів.

Протягом року

Заступник директора з НВР, кл. керівники, психолог

План роботи кл. керівників, психолога

7.

Вивчення контингенту дітей 5-6 - річного віку в мікрорайоні школи.

2 півріччя

 Заст. директора з НР, психолог

Списки контингентів

8.

ВШК ефективності діяльності педсистеми

 

 

 

 

8.1. Стан викладання предметів (Додаток 6)

 

Адміністрація

Нарада при директорі

 

8.2 .Виконання шкільних програм.

Грудень, травень 

Заст. директора з НВР

Наказ

 

8.3. Про підготовку до державних підсумкових атестацій.

Травень

Заст. директора з НВР

Нарада при директорі

 

8.4. Про підсумки державних підсумкових атестацій.

Червень

Адміністрація

Наказ

 

 РОЗДІЛ 3. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ

 

№з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Контроль

1.

Проведення психолого-педагогічної діагностики:

 

 

 

 

а) домінуючих особистісних інтересів, здібностей, цілісних орієнтацій учнів, їх місця в шкільному колективі;

Вересень

Педорганізатор, кл. керівники, психолог

Діагностика

 

б) творчого і професійного потенці алу, індивідуального стилю діяльності педкадрів щодо організації виховних впливів на учнів;

Протягом року

 

Директор, ЗНВР

 

 

в) можливостей оточуючого середовища (сім’ї, школи, мікрорай ону) з метою роботи школи;

Протягом року, 1 півріччя

Адміністрація, піклувальна рада

Концепція розвитку, дані результатів

 

г) діагностика взаємовідносин у системі: керівник - учитель - учні - батьки.

Протягом року

ЗНР, кл. керівники, психолог

Аналіз даних, концепція розвитку

2.

Розвиток здібностей в гуманітарно-естетичній сфері та організація змістовного дозвілля школярів. Планування виховної роботи з дітьми

 

Педорганізатор, ЗНР 

 

3.

Організація життєдіяль ності шкільного колективу, педагогічно цілеспрямована допомо га органам учнівського самоврядування, спрямо вана на розвиток управ ліньських здібностей учнів.

 

Педорганізатор, ЗНР 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Система виховних центрів (музей, гуртки, майстерні, секції, дитячі організації) в школі і мікрорайоні.

Вересень

Адміністрація школи

 Плани - графіки роботи

 

3.2. Система виховних комплексів (збори, лінійки, конференції, традиційні справи школи, походи, навчання активу, творчі звіти).

Вересень

Заст. директора, педорганізатор

План

4.

Організаційні учнівські збори. Вибори активу, організація чергування в школі і класі.

До 1 жовтня

Кл. керівники, педорганізатор

План кл. керівників

5.

Загальношкільні лінійки.

щотижня 

Заст. директора, педорганізатор

 

6.

Організаційні вибори в класах.

Вересень

Кл. керівники

 

7.

Організація роботи прес-центру.

Вересень - травень

 Педорганізатор, бібліотекар

 

8.

Підбиття підсумків робо ти активу за півріччя.

Грудень

 ЗНР, педорганізатор

 

9.

Підсумкові лінійки, заохочення кращих учнів, лідерів, організаторів.

Травень

Педорганізатор, ЗНВР 

 

10.

Вироблення разом з учнями правил, принци пів взаємовідносин у шкільному колективі на основі Статуту.

Вересень

Заст. директора, педорганізатор

Правила взаємовідношень у шкільному колективі

11.

Забезпечення профілактики правопо рушень і пов’язаних з ними захворювань учнів

 

психолог, ЗНР , медсестра

 

 

11.1. Скоординувати діяльність педколективу, психолога з організації профілактики правопорушень.

Вересень

 Адміністрація

Інформація на педраду

 

11.2. Контроль за здійсненням всеобучу.

Протягом року

 Адміністрація

Інформація на педраду

 

11.3. Здійснити координацію роботи вчителів, класних керівників, педагога-організатора, медсестри, соціального педагога з профілактики право порушень і захворювань.

Протягом року

Адміністрація 

Довідка на нараду при директорі

12.

Здійснити зв’язок з наркологічним диспансером, медичними центрами, дільничним міліціонером:

 

Психолог, медсестра

 

 

- організувати зустріч з лікарем-гінекологом та венерологом для учнів школи VIII-XІ класів

листопад

 Адміністрація, медсестра

 

 

- організувати цикл бесід про шкідливість тютюнопаління, V-VI кл., вживання алкоголю, наркотиків, VII-XІ класи

квітень

 Адміністрація, медсестра

 

 

- організувати зустріч зі спеціалістами служби у справах неповнолітніх та дільничним інспектором

 

Психолог, ЗНР, кл. керівники 

 

17.

Організувати співбесіду з учнями, які стоять на профілактичному обліку.

Вересень, січень, травень

 Адміністрація, комісія в справах сім’ї і школи, психолог

 

18.

Поновити картотеку з урахуванням вибулих і прибулих правопорушників.

Вересень

Соц. педагог

 

19.

Проводити профілактичні бесіди з правопорушниками та їх батьками, відвідувати їх вдома.

Протягом року

Кл. Керівники, ЗНР

 

 

РОЗДІЛ 4. СПІВРОБІТНИЦТВО ШКОЛИ ТА СІМ'Ї,
ПОЗАШКІЛЬНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З МЕТОЮ
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ

№з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Контроль

1.

Вивчення умов сімейного виховання школярів.

Протягом року

Кл. керівники, соц. педагог

Журнал роботи з батьками

2.

Вивчення соціально-культурного становища у мікрорайоні школи: а) можливостей позашкільних установ в організації позаурочної діяльності школярів;          б) наявність і характер неформальних об’єднань молоді в мікрорайоні школи                                  в) наявність кримінальних осередків у мікрорайоні.

Вересень-жовтень

Кл. керівники, педагог – організатор, психолог

Інформація керівників позашкільних культурних установ

3.

Провести загальношкільні батьківські збори (додаток 10)

 

 

Директор, ЗНР, кл.керівники, психолог

План підготовки зборів

4.

Надання соціально-матеріальної допомоги сім’ям, які її потребують.

2 рази на рік

Директор, піклувальна рада, психолог

 

5.

Організація спільної діяльності школи і сім’ї з учнями, які потребують підвищеної уваги.

Постійно

Директор, психолог, кл. керівники 

План індивідуальної роботи

6.

Залучення батьків школярів до:

- участі в загальношкільних, класних, позаурочних заходах, проведення творчих зустрічей, навчання шкільного активу та ін;

- роботи в ролі керівників гуртка, секцій, об’єднань за інтересами.

Протягом року

Кл.керівники

 

7.

Періодична оцінка батьками, громадськістю діяльності школи з навчання і виховання учнів.

червень

Адміністрація

Збори

8.

Розробити план співробітництва з д/з «Берізка» та «Ластівка»

1 півріччя

Заст.директора з НР

 

9.

Практикувати рейди в сім’ї учнів з метою надання допомоги батькам у спілкуванні та взаєморозумінні з дітьми, які мають складну акцентуацію характеру.

щомісяця

ЗНВР, кл. кер.

 

10.

Організувати спільну роботу з комісією сприяння сім’ї та школі.

Протягом року.

Директор

 

11.

Провести зустріч з батьками майбутніх першокласників. Обговорити питання підготовки дітей до навчання в школі.

травень

Директор, ЗНР, класовод.

 

 

РОЗДІЛ 5. ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА КЕРІВНИЦТВО

 

№з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Контроль

1.

Робота з молодими учителями (рекомендації по складанню календарно-тематичних планів, планів виховної роботи)

Серпень – вересень

Директор, заступник директора з НР

Персональний

2.

Перевірка календарно-тематичних планів учителів

Вересень 

Заступник директора з НР

Персональний

3.

Перевірка планів виховної роботи класних керівників

Вересень 

Заступник директора з НР

Персональний

4.

Основні вимоги до перевірки зошитів, оцінювання знань учнів за новими нормативними вимогами Виконання єдиного орфографічного режиму

Вересень 

 

 Методична рада

5.

Інструктаж по веденню класних журналів, іншої документації

вересень

Заст.. директора з НР

Оглядовий

6.

Перевірка навчальний кабінетів (санітарно-гігієнічний режим, стан наочності)

раз на місяць

Медсестра, Заст.. директора з НР, завгосп

Наказ по школі

7.

Контроль за проведенням шкільних олімпіад та участю у районних олімпіадах.

листопад, грудень

Заст.. директора з НР, керівники МО

 

8.

Перевірка стану підручників

жовтень, квітень

Заст.. директора з НР, бібліотекар

 Наказ по школі

9.

Контроль за роботою вчителів, які атестуються

жовтень – березень

Заст. директора з НР, атест. комісія

Педрада

10.

Оперативно – якісний контроль

грудень, травень

Адміністрація

Наказ

11.

Контроль за виконанням державних програм

постійно

Директор, заст. директора з НР

 

12.

Контроль за веденням класних журналів, співбесіди із вчителями

1 раз на 2 місяці

Заст. директора з НР, директор

Методична рада, оперативки

13.

Контроль за організацією позакласної виховної роботи, рівнем вихованості учнів, організацією шкільного самоврядування

постійно

Заст. директора з НВР, педагог - організатор

 

 

 

14.

Контроль за організацією охорони праці та технікою безпеки.

кожної чверті

Заст. директора

Педрада, нарада при директорі

15.

Контроль за документацією вчителів та учнів

1 раз на місяць

Заст. директора з НР

 

16.

Контроль за проведенням лабораторних, практичних робіт, творів, диктантів.

постійно

Заст. директора з НР

Фронтальний, наказ по школі

17.

Контроль за рівнем знань учнів випускних класів (9, 11 кл.)

9 кл. - грудень, 11 кл. - лютий

Заст. директора з НР, керівники МО

Наказ по школі

18.

Контроль за методичною роботою і підвищенням кваліфікації педагогічних кадрів

Постійно 

Заст. директора з НР, керівники МО

Фронтальний наказ по школі

19.

Перевірка умінь та навичок учнів

березень

Заст. директора з НВР, керівники МО

Наказ по школі

 

 

ДОДАТОК 1.   НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРІ

 

№з/п

Зміст роботи

Термін

1.

1. Організація роботи в новому навчальному році:

а) поточне та перспективне планування навчально – виховного процесу;

б) забезпечення ТБ;

в) підготовка до роботи в зимових умовах;

г) забезпечення підручниками учнів;

д) організація підвозу та харчування;

є)влаштування випускників 9 класу

2. Наслідки готовності кабінетів до нового навчального року.

3. Про підсумки проведення медогляду педпрацівників.

4. Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків влітку 2017

вересень

2.

1. Про продовження навчання та працевлаштування випускників 9-11 класів школи.

2 Про стан забезпечення гарячим харчуванням учнів та роботу шкільної їдальні.

3. Про стан календарного планування вчителів школи та керівників гуртків.

4. Про підсумки проведення місячника щодо дотримання законодавства про повну загальну середню освіту.

Жовтень

3.

1. Про хід адаптації учнів 1 та 5 класів.

2. Про роботу щодо профілактики наркоманії, алкоголізму, правопорушень серед ліцеїстів та формування здорового способу життя

3.Про роботу атестаційної комісії школи з учителями, які атестуються в 2017/2018 н.р.

4.Про виконання єдиних вимог щодо письмових робіт і перевірки зошитів з математики 3-11 класах.


5.Стан ведення класних журналів (об’єктивність оцінювання, дотриман-ня графіка к.р., ТО, виконання практичної частини програм)

Грудень

4.

1. Про результати участі в шкільних і районних олімпіадах.

2 Про стан роботи протипожежної безпеки, охорони праці, цивільного захисту

3. Про роботу учнівського самоврядування  в І семестрі

4. Про результати контролю навичок читання учнів 2-4 класів

Лютий

5.

1. Про стан профорієнтаційної роботи з учнями школи

2. Про розвиток екскурсійної діяльності, патріотичного виховання, охоплення дітей різними формами виховної роботи

3. Про підготовку до організованого закінчення н.р., проведення ДПА 4, 9, 11 класів

4. Виконання виховної програми школи.

Квітень

6.

1. Про виконання навчальних планів та програм із базових дисциплін

2. Про попередній розподіл педагогічного навантаження

3. Про підсумки роботи школи у 2017/2018 н.р., завдання та планування роботи на 2018/2019 н.р. Розгляд першого варіанту річного плану роботи школи.

4. Моніторинг якості навчальних досягнень учнів за 2017/ 2018 навчальний рік.

5. Про організацію літнього відпочинку і ремонту школи.

Травень

 

ДОДАТОК 2.  МЕТОДИЧНІ РАДИ

№ п/п

Тематика засідань

Термін

Хто виконує

 

I засідання

вересень

 

1.

Про результати методичної роботи у 2016/2017 навчальному році. Основні напрямки і завдання методичної роботи на 2017/2018 навчальний рік.

 

ЗНР

2.

Про затвердження планів роботи методичної ради, методичних об’єднань вчителів-предметників,  на 2017/2018 навчальний рік.

 

Заст.директора з НР

3.

Про організацію експериментальної роботи педагогічного колективу.

 

ЗНР, голови МО

4.

Про організацію роботи щодо узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду вчителів школи.

 

ЗНР, голови МО

5.

Про визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів   у 2017/2018 навчальному році.

 

ЗНР

6.

Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.        

 

ЗНР, голови МО

 

II засідання

жовтень

 

1.

Про підсумки І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад з базових дисциплін та підготовка їх переможців до участі у ІІ (районному) етапі.

 

Керівники МО

2.

Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються. Затвердження планів вивчення досвіду роботи.

 

Заст. директора

3.

Курсова перепідготовка вчителів школи.

 

ЗНР

4.

Про організацію та проведення предметних тижнів у школі.

 

ЗНР, пед. орг.

 

ІII засідання

грудень

 

1.

Організація взаємовідвідування відкритих уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку.

 

Заст. директора з НР, голови МО

2.

Про результати перевірки шкільної документації.

 

Заст. директора з НР

3.

Моніторинг навчальних досягнень учнів  за І семестр 2017/2018 н.р.

 

Заст. директора з НР

4.

Виконання навчальних планів та програм за перший семестр.

 

Заст. директора з НР

5.

Про результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін

 

Заст. директора з НР голови МО,

 

IV засідання

лютий

 

1.

Підготовка та проведення творчих звітів вчителів, які атестуються у 2018 році.

 

ЗНР, голови МО

2.

Результативність курсової перепідготовки вчителів.

 

ЗНР

3.

 Підготовка до державної підсумкової атестації у 4,9,11 класах.

 

ЗНР, голови МО

4.

Про роботу шкільної бібліотеки.

 

Бібліотекар

5.

 Про упорядкування роботи школи під час проведення ЗНО та ДПА.

 

ЗНР, голови МО

 

V засідання

травень

 

1.

Про підсумки роботи МР у 2017– 2018 н.р. та пропозиції до плану роботи на новий навчальний рік

 

Директор,заст. директора з НВР, керівники МО 

2.

Результати чергової атестації вчителів .

 

ЗНР

3.

 Підготовка та організація проведення державної підсумкової     атестації.

 

ЗНР

4.

 Моніторинг виконання навчальних програм з усіх предметів.

 

ЗНР, голови МО

5.

Результати моніторингу директорських контрольних робіт  за другий семестр.

 

ЗНР, голови МО

  

 

Додаток 3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Керівництво методичною роботою в школі

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1.

Створити експертну групу у складі:

1. Ярошенко Л.В.- директор школи, вчитель інформатики вищої категорії,  вчитель -  методист

 2. Савчук Н.В. - заступник директора з навчальної  роботи, вчитель біології І категорії

3. Лагунова І.І. – вчитель математики другої категорії

4. Левченко С.А. – вчитель української мови та літератури  вищої категорії,  вчитель - методист

5. Фуголь В.Б. – вчитель початкових класів вищої категорії, вчитель - методист

вересень

ЗНР,

керівники МО

2.

Організувати роботу наступних МО:

1. Вчителів природничо-математичного циклу

2. Вчителів гуманітарного циклу

3. Вчителів початкових класів.

4. Класних керівників

вересень

ЗНР

3.

Провести звірку і поновлення картотеки курсової перепідготовки вчителів

вересень

ЗНР

4.

Організація колективних форм методичної роботи:

 

 

 

- назначити консультантів із адміністрації школи, керівників МО, вчителів вищої категорії для вчителів, які  потребують допомоги по удосконаленню уроків. Консультації проводити індивідуальні, групові, тематичні, цільові;

відпов. наказу

Дирекція, керівники МО, вчителів вищої категорії

 

- провести предметні тижні;

див. графік

ЗНР

5.

Затвердити плани роботи шкільних МО.

до 5.09

 

6.

Відповідно до Положення про атестацію педпрацівників загальноосвітніх шкіл, проводити роботу по атестації

протягом року

 

7.

Провести звірку і поновлення перспективного плану атестації педпрацівників

- Затвердити склад  атестаційної комісії.

- Провести інструктивне засідання з питань проведення атестації, електронної атестації

- Методична виставка-захист творчого доробку вчителів, які атестуються

- Охопити курсовою перепідготовкою педпрацівників, які підлягають атестації в цьому навчальному році

до 5.09

 

до 15.09

 

 

протягом року

ЗНР

8.

Організувати самоосвіту вчителів (провести співбесіди з педагогічними працівниками)

 

 

 

Додаток 4. Вивчення і впровадження в практику роботи школи сучасних досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1.

Продовжити роботу по впровадженню інноваційних технологій навчання та виховання шляхом роботи з педкадрами над конкретними науково – методичними  проблемами.

протягом року

ЗНР

3.

Спрямувати роботу шкільних МО на впровадження в практику нового науково – методичного проекту школи.

 

 

4.

Провести творчі звіти вчителів, що атестуються з проблем, над якими вони працюють:

1.    Коваленко І.М.

2.    Горбачова А.Г.

3.    Кандиба Т.А.

 

 січень-березень

 

5.

Вивчити та узагальнити досвід роботи таких педпрацівників школи: Коваленко І.М., Горбачової А.Г., Кандиби Т.А.

до 20.04

 

6.

Підготувати узагальнені матеріали на розгляд шкільної методичної ради та передача їх у районний методкабінет

травень

 

 

Додаток 5. Вивчення стану навчально-виховної роботи та внутрішкільної методичної роботи

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1.

Вивчення стану реалізації державних програм з таких предметів:

Української мови та літератури, інформатики, природознавства, основ здоров’я

 

за I семестр

Директор, заступник директора

2.

Провести контрольні зрізи якості знань, умінь і практичних навичок з:

Української мови, математики, іноземної мови, Істрії

кінець I  та ІІ семестрів

Адміністрація, керівники МО

3.

Провести річні контрольні зрізи з предметів, що не виносяться на державні підсумкові атестації, результати порівняти з річними контрольними зрізами 2016-2017 н.р. Результати аналізу розглянути на МО, засіданні МР

кінець року

Керівники МО, заст. директора

 

ДОДАТОК 6. Педагогічні ради.

№ п/п

Тематика засідань

Термін

Хто виконує

 

I засідання

серпень

Директор, ЗНР, голови МО, педорган. 

1.

 Аналіз роботи школи за 2016 – 2017 навчальний рік.

 

2.

Основні напрями реформування середньої освіти

 

3.

Затвердження річного плану роботи школи на 2017 – 2018 н.р.

 

 

4.

Організаційні питання початку навчального року

 

 

ІІ засідання

 

 

1

 Формування медіакультури та використання медіакультурної продукції на уроках.

листопад

Директор, ЗНР, медіапеда гоги

2

Інформація про виконання рішень попередньої педради

 

 

 

ІІІ засідання

 

 

1

«Пошук істини» «Роль колективу, громадськості у формуванні фізично здорової, духовно багатої особистості»

січень

ЗНР, кл.кер., педагог - організатор

2

Інформація про виконання рішень попередньої педради

 

 

 

ІV засідання

 

 

1

Особисте продуктивне зростання як мета педагогічного процесу

березень

ЗНР, вчит., що атест.

2

Інформація про виконання рішень попередньої педради

 

 

 

V засідання

 

 

1

Про результати закінчення навчального року і підготовки школи до нового навчального року

травень

ЗНР, кл.кер., пеорг.

2

Переведення учнів до наступного класу, допуск до державної атестації та її проведення

 

ЗНР

3

Організація літнього оздоровлення учнів

 

Пед – орг.

 

VІ засідання

 

 

1

Про випуск учнів 9 та 11   класів.

червень

ЗНР,кл.к.9, 11кл

 

Додаток_7._Графік_вивчення_стану_викладання_предметів.

 

предмет

2017- 2018

2018 - 2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Укр. мова та література

+

 

 

 

 

Світова література

 

 

+

 

 

Іноземна мова

 

 

 

+

 

математика

 

 

+

 

 

інформатика

+

 

 

 

 

історія

 

+

 

 

 

правознавство

 

+

 

 

 

географія

 

 

+

 

 

біологія

 

 

 

+

 

фізика

 

 

+

 

 

хімія

 

 

 

+

 

астрономія

 

 

+

 

 

природознавство

+

 

 

 

 

музика

 

 

 

 

+

фізкультура

 

 

 

 

+

Захист Вітчизни

 

 

 

 

+

Основи здоров’я

+

 

 

 

 

Трудове навчання

 

+

 

 

 

Художня культура

 

 

 

 

+

технології

 

+

 

 

 

факультативи

 

+

 

 

 

Курси за вибором

 

+

 

 

 

Початкові класи

+

 

 

 

 

 

Доданок 8. План засідань ради школи

 

Тематика засідання. Питання для обговорення.

Термін проведення

1

- звіт ради про роботу в минулому навчальному  році;

- звітність та вибори голови ради школи.

- затвердження плану роботи школи.

- затвердження режиму роботи школи.

- затвердження плану роботи шкільної бібліотеки

- затвердження плану роботи психологічної служби школи

- погодження робочого  навчального плану школи.

-ознайомлення з планом роботи школи на 2017 – 2018 н.р.

-охоплення дітей мікрорайону навчанням.

Голова ради школи (засідання, протокол)

вересень

2

- Робота по попередженню пропусків уроків учнями школи без поважних причин.

-Про підсумки громадського контролю за станом харчоблоку та якістю організації гарячого харчування.

 - Про роботу з важковиховуваними учнями, їхніми сім’ями.

- Про заходи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму.

Голова ради школи (засідання, протокол)

Листопад

3

 -Підвищення ефективності навчально-виховного процесу; підтримку громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів; стимулювання заохочення учасників НВП; зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та  школи  з метою забезпечення єдності НВП.

- Про оздоровлення школярів влітку 2018 р.

- Про хід атестації педагогічних працівників школи.

- Дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму в школі.

Голова ради школи (засідання, протокол)

Січень 

4

 - Про представлення до нагородження учнів школи грамотами, похвальними листами.

-Про стан виконання плану роботи та навчального плану школи у 2017 -2018 н.р.

- Погодження претендентів на нагородження Похвальними листами та грамотами.

- Узгодження графіка проведення державної підсумкової атестації та навчальної практики.

- Затвердження робочого навчального плану школи на 2018-2019н.р.

- Про організацію ремонту та підготовки приміщень до нового навчального року

 

Квітень 

 

Доданок 9. План  засідань  піклувальної  ради 

 

ВЕРЕСЕНЬ

1.     Розгляд і затвердження  плану засідань піклувальної ради на 2017-2018 н.р.

2.     Про склад Піклувальної  ради  на  2017-2018  навчальний  рік.

3.     Про підготовку до осіннє - зимового періоду роботи школи

4.     Про розподіл доручень між членами ради.

5.     Про організацію гарячого харчування.

 

 

ЛИСТОПАД

1.      Про організацію новорічних свят.

2.      Про організацію відпочинку дітей під час зимових канікул.

3.      Про  результати  надання соціально-педагогічної, психологічної та матеріальної   допомоги   дітям пільгових категорій і дітям із кризових сімей.

4.      Про організацію підписки на газети та журнали.

 

ЛЮТИЙ

1.      Про відзначення учнів переможців районних олімпіад та конкурсів.

2.      Про роботу з весняного впорядкування території школи.                                   

3.      Про організацію літнього оздоровлення учнів та роботи пришкільних таборів.                               

 

 КВІТЕНЬ

1.  Про заохочення учнів – відмінників

2.  Про підсумки роботи Піклувальної ради у 2017 – 2018 навчальному році та визначення напрямків роботи на наступний навчальний рік

3.  Про організацію ремонтних робіт у школі.

4.  Про залучення спонсорів до організації дозвілля дітей в літній період.

 

 

Додаток_10. План батьківських зборів

Вересень

1.    Ознайомлення з нормативно – правовою базою організації навчально – виховного процесу школи у 2017 – 2018 н.р. (директор школи)

2.     Небажання дітей навчатися. Роль  сім’ї  і  школи  у  формуванні  і підтримці  мотивації  учнів  до навчання. (психолог)

 

Грудень

1.     Взаєморозуміння і взаємоповага. Як уникати конфліктів з власними дітьми. (психолог)

2.    .Духовно-моральне  виховання  підростаючого  покоління. Інтеграція сім’ї і школи у виховання духовно-моральної  особистості . (педагог – організатор)

 

Лютий

1.     Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату сім’ї  на формування дитини. Батьківський авторитет у родині (психолог)

2.     Про стан відвідування учнями школи та робота по попередженню правопорушень серед неповнолітніх (ЗНР)

Квітень

1.    Про підготовку учнів до державної підсумкової атестації в 4, 9 та 11 класах.

2.    Про оздоровлення дітей влітку 2018 року. Організація роботи пришкільного табору відпочинку.

3.    Забезпечення  безпеки  неповнолітніх. Відповідальність  батьків за забезпечення  безпеки життєдіяльності  дітей.